با مدیریت : تیموری

دارای مدارک بین المللی بازرسی وده سال سابقه تست در صنعت