-قیمت مناسب ومقرون به صرفه در بازرسی ها مخصوصا در بازرسی های دوره ای

ضخامت سنجی کوره اصلی کارخانه ی سیمان نهاوند