-انجام همزمان باچند اکیپ مجهز در پروژهای بزرگ برای صرفه جویی در زمان