منصور تیموری

رئیس هیات مدیره شرکت سینا ازمای جوش

کارشناسی ارشد مواد از دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی جوش از مرکز پژوهشی مهندسی جوش ایران
عضو هیات مدیره انجمن جوش همدان
مدرس جوش در دانشگاه مفتح همدان
دارای مدارک بین المللی
( UT-PT-MT-RTi ASNT levell)
از مرکز پژوهشی مهندسی جوش ایران
بیش از ۱۵سال سابقه تست در صنعت