محمد علی بختیاری


کارشناسی ارشد تبدیل انرژی

کارشناسی مکانیک

مدرس رشته تاسیسات دانشکده مفتح
عضو هیئت مدیره شرکت سینا جوش ازما
عضو انجمن جوش همدان کارشناسی مکانیک

.