شفت سنگ شکن کارخانه سیمان

طول ۶متر

محوده عیب در عمق ۱۴۰ سانتی متری شفت