جواد خضریان

کارشناسی جوشکاری از مرکز پژوهشی مهندسی جوش ایران
کارشناسی ارشد مواد
عضو انجمن جوش همدان
دارای مهارتهای بازرسی و جوشکاری