استراتژی شرکت

انجام تست های غیر مخرب بدون اسیب زدن به قطعه
جلوگیری از اسیبهای ناشی از شکستن تجهیزات ماشینهای صنعتی
جلوگیری از خسارات خرید مواد اولیه معیوب
جلوگیری از خرید قطعات تعویضی معیوب دستگاهها