پیمان مضیفیان

پیمان مضیفیان

کارشناسی مهندسی جوش
عضو انجمن جوش استان همدان
دارای مدارک بین المللی در زمینه تست جوش
wps & pqr